Oppiminen tapahtuu aina tietyssä oppimisympäristössä


POHDINTATEHTÄVÄ
Poista mielikuvituksessasi koulut Suomesta. Mieti, miten tarvittava oppiminen olisi järjestetty. Mitä hyvää ja mitä huonoa tapahtuisi? Lue, katso ja kuuntele ensin alla olevat johdannot. Kirjoita pohdintasi tulokset portfolioblogiisi

AVOIMET VERKKOYMPÄRISTÖT OPPIMISESSA
Onko koulu oikea ympäristö oppia ja opiskella? Aika ajoin on esitetty, että emme tarvitse kouluja. Selaile ja silmäile läpi Teemu Leinosen kalvot joissa hän avaa käsitettä avoimet verkkoympäristöt oppimisen näkökulmasta.

AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT
Kirjassa Aikuiskoulutus verkossa Jyri Manninen esittelee artikkelissaan Kurssikoulutuksesta oppimisympäristöihin lyhyesti ja ytimekkäästi sen kehityskulun, joka on johtanut ajatukseen avoimista oppimisympäristöistä. Hän lainaa Antti Kaupin tekemää tiivistelmää perinteisestä pedagogisesta aajattelusta ja oppimisympäristöajattelusta (Monimutkaiset oppimisympäristöt avoimina oppimisympäristöinä, 1995, s. 12). Pohdi omia oppimiskokemuksia. Tuntuuko mikään tutulta? Ymmärrätkö, mitä taulukolla tarkoitetaan?
Annen luento, jossa alla olevaa taulukkoa selitetään (luennon kokonaiskesto 14 minuuttia)

external image 200403369_bf9dbdcb6a_o.jpg

LISÄAINEISTOA:
Teoksessa Osaajien koulutus 2000-luvulla (Jyri Manninen, Anne Nevgi, Janne Matikainen, Saara Luukannel ja Mervi Porevuo, Opetushallitus 2000) esitellään kiinnostava taulukko hyviksi havaituista oppimisympäristön periaatteista. Lue taulukkoa ja mieti samalla käytännön esimerkkejä. Taulukko on hyvin kiteytetty ja vaikeahko ymmärtää ilman alan laajempaa tuntemusta.
Oppimisympäristön kriteerit (Sinkko & Lehtinen 1998, 53)

Mielekkään oppimisen kriteerit (Jonassen 1995, Ruokamo & Pohjalainen 1999)
Hyvin järjestyneiden monimutkaisten tietorakenteiden rakentelu- ja perustelutaidot
KONSTRUKTIIVISUUS
Oppijat rakentavat uutta tietoa aikaisemman tiedon pohjalta.
Sellainen uudenlainen opettaja- oppilassuhde, jossa korostuu aiempaa enemmän työtoveruus ja oppilaiden oma asiantuntemus.
AKTIIVISUUS
Oppijoiden rooli oppimisprosessissa on aktiivinen. He sitoutuvat järkevään informaation prosessointiin, jonka tuloksesta he ovat vastuullisia.
Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen jakautuneen ja osittuneen tai hajautuneen asiantuntijuuden teorian pohjalta.
YHTEIS- TOIMINNALLISUUS
Oppilaat työskentelevät yhdessä ja rakentavat uutta tietoa yhteistyössä toisten kanssa käyttäen hyödyksi toistensa tietoja ja taitoja.
Itseohjautuvuutta ja aitoa oppimispyrkimystä tukeva oppimisympäristö.
INTENTIONAALISUUS
Oppijat yrittävät aktiivisesti ja halukkaasti saavuttaa kognitiivisen tavoitteen.
Koulutuksen yhteyksien tiivistäminen työelämän ja muun yhteiskunnan asiantuntijakäytäntöihin.
KONTEKSTUAALISUUS
Oppimistehtävät sijaitsevat mielekkäissä reaalimaailman tehtävissä, tai ne on simuloitu joidenkin tapauskohtaisten tai ongelmaperustaisten reaalielämän esimerkkien avulla.
Oppimistaitojen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen, itseohjattu oppiminen.
SIIRTOVAIKUTUS (transfer)
Oppijat osaavat siirtää oppimisen tilanteista ja konteksteista, missä opittu on omaksuttu, ja käyttää tietoa muissa tilanteissa. Oppijat voivat hyödyntää aiemmin opittuja tietoja ja taitoja uuden oppimisessa.
Tiedonhankinnan, -käsittelyn ja kriittisen arvioinnin taidot modernissa mediaympäristössä.
REFLEKTIIVISYYS
Oppijat ilmaisevat, mitä he ovat oppineet ja tarkastelevat oppimisprosessin edellyttämiä ajatteluprosesseja ja päätöksiä.
Yllä oleva taulukko perustuu seuraaviin lähteisiin: Jonassen, D.H. (1995). Supporting communities of learners with technology: a vision for integrating technology with learning in schools. Educational Technology 35 (4), 60 -63. Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. (1999). Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) - tavoitetutkimushanke. Teoksessa Etäopetus multimediaverkoissa. Helsinki: Tekes. Sinkko, M. & Lehtinen, E. toim. (1998). Bitit ja pedagogiikka. Jyväskylä: Atena. Tutkimusraportti Osaajien koulutus 2000-luvulla, josta taulukko on, löytyy myös verkosta: http://www.leonardodavinci.fi kohdasta "Julkaisut ja arkistot" arkiston puolelta.
||