Tämän aineiston laatimisessa käytetyt teokset


Ohje: lisää tähän kirja, josta olet lainannut jotain (kohtaan Viitatut lähteet) tai jonka perusteella, kipinää ja ajatuksia saaneena, olet kirjoittanut tekstiä (kohtaan Oheislukemistoa kiinnostuneille). Laita aakkosjärjestykseen ja lisää samassa muodossa kuin listassa jo olevat kirjat. Verkkolähteet yleensä linkitetään suoraan tekstiin ja parhaat linkit kerätään kirjanmerkkeihin. Tärkeää on kirjojen kohdalla merkitä tekstiviitteitä. Viittaus on akateeminen tapa lainata ajatuksia toiselta ja ainut kunniallinen tapa noudattaa tekijänoikeuksia. Ilman viittausta suorassa lainaamisessa on kyse plagioinnista. Myös toisen tekstin referoinnissa tarvitaan viittaamista. Valitettavasti lukion oppikirjat eivät opasta tähän normaaliin akateemiseen käytäntöön.

Viitatut lähteet:


Rinne, R. & Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2004. Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: WSOY.
Ziehe, T. 1991 (alkuteos 1982). Uusi nuoriso - epätavanomaisen oppimisen puolustus. Tampere: Vastapaino.

Oheislukemistoa kiinnostuneille:


Antikainen, A. & Nuutinen, P. toim. 1982. Näkökulmia kasvatuksen ongelmiin ja tutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.
Broady, D.
1991. Piilo-opetussuunnitelma. Tampere: Vastapaino.
Engeström, Y. 1996. Perustietoa opetuksesta. Helsinki: Valtiovarainministeriä, Edita.
Euroopan komissio 1995. Opettaminen ja oppiminen. Kohti kognitiivista yhteiskuntaa. Valkoinen kirja koulutuksessa. Luxenburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.
Giroux, H.A. & McLaren, P. 2001. Kriittinen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.
Haapala, A. toim. 2002. Tulevaisuuskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus.
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY.
Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1995. Johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: WSOY.
Hämäläinen, J. & Kurki, L. 1997. Sosiaalipedagogiikka. Helsinki: WSOY.
Isokorpi, T. 2004. Tunneoppia. Parempaan vuorovaikutukseen. Jyväskylä: PS-kustannus.
Julkunen, M.-L. toim. 1997. Opetus, oppiminen, vuorovaikutus. Helsinki: WSOY.
Kansanen, P. 2004. Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.
Kataja, O. toim. 1996. Avaimia avoimeen kouluun. Nuorisokoulun tehtävä ja oppilaitosten yhteistyö. Jyväskylä: PS-kustannus, Atena.
Koli, H. & Silander, P. 2002. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: HAMK.
Koskinen, I. & Ahonen, S. toim. 1989. Lukion pedagogiikkaa. Helsinki: Kirjayhtymä.
Launonen, L. & Pulkkinen, L. toim. 2004. Koulu kasvuyhteisönä. Jyväskylä: PS-kustannus.
Matikainen, J.& Manninen, J. toim. 2000. Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
Matikainen, J. Vuorovaikutus verkossa. Verkkopohjaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen näyttämöinä. Helsinki: Palmenia-kustannus.
Mäkinen, J. & Olkinuora, E. & Rinne, R. & Suikkanen, A. toim. 2006. Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä: PS-kustannus.
Nevgi, A. & Tirri, K. 2003. Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.
Niiniluoto, I. 1996. Informaatio, tieto ja yhteiskunta. Filosofinen käsiteanalyysi. Helsinki: Hallinnon kehittämiskeskus, Edita.
Peltonen, M. 1985. Koulutusoppi. Helsinki: Otava.
Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. 1994. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
Rogers, J. 2005. Aikuisoppiminen. Helsinki: Finn Lectura.
Sarala, U. 1988. Kohti oppivaa organisaatiota. Aikuiskoulutus organisaatiossa. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
Silander, P. & Koli, H. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki. Oppimisaihiosta oppimisprosessiin. Helsinki: Finn Lectura.
Silvennoinen, H. & Tulkki, P. toim. 1998. Elinikäinen oppiminen. Helsinki: Gaudeamus.
Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä.
Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2000. Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY.
Värri, V.-M. 1997. Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään. Tampere: Tampere University Press.
Yrjönsuuri, R. 1997. Opiskelutaito. Opiskelijoiden arvoja ja käsityksiä eri oppiaineiden opiskelusta lukiossa. Helsinki University Press.